Archive

Australian Shepherd / Black with Tan, Yellow or Fawn / Dog / Long / Male / Medium / No / Young
Lenardo